Trắc nghiệm tin học 11 học kì 2 có đáp án

savoirjoaillerie.comxin ra mắt mang đến các emtài liệuôn thimônTin học tập lớp 11của chương trìnhhọc kỳ 2. Tài liệu tổng phù hợp những kiến thức trọng tâm, các thắc mắc trắc nghiệmbài xích tập trường đoản cú luậnvề mảng một chiều, phong cách xâu, tệp cùng công tác con. Hi vọng tư liệu này vẫn một trong những phần như thế nào giúp những em ôn thi thiệt hiệu quả để lạc quan lao vào kỳ thi sắp tới đây. Mời các em thuộc tham khảo.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 học kì 2 có đáp án


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II – MÔN TIN HỌC 11NĂM HỌC 2016-2017A. LÝ THUYẾTCHƯƠNG 4: KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC

I. Mảng một chiều:

1. Khái niệm: Mảng một chiều là hàng hữu hạn các bộ phận thuộc dạng hình. Mảng được lấy tên và từng phần tử chỉ có một chỉ số.

2. Cú pháp knhị báo:

Trực tiếp: var : array < loại chỉ số> of < hình trạng phần tử>;Gián tiếp:

type = array< mẫu mã chỉ số > of < kiểu bộ phận >;

var : ;

3. Cách tham chiếu phần tử: thương hiệu biến chuyển < chỉ số bộ phận >;

II. Kiểu xâu:

1. Khái niệm: Xâu là dãy những kí từ trong bộ mã ASCII

2. Cú pháp knhì báo: var : STRING <độ nhiều năm về tối nhiều của xâu>;

3. Các làm việc xử lý xâu:

Ghép xâu: Kí hiệu là: +, cho phép ghnghiền nhiều xâu thành một xâuPhép so sánh xâu: =, , >, = tất cả trang bị trường đoản cú ưu tiên rẻ hơn ghnghiền xâu.So sánh nhị xâu bằng cách đối chiếu kí trường đoản cú không giống nhau trước tiên của hai xâu( tính tự trái sang trọng phải) kí từ bỏ của xâu nào có cỗ mã ASCII to hơn ( bé bỏng hơn) là xâu đó lớn hơn ( nhỏ bé hơn).

4. Các thủ tục:

Thủ tục Delete(st, vt, n) triển khai bài toán xóa n kí trường đoản cú của đổi mới xâu st, bước đầu tự địa chỉ vt.Thủ tục insert(s1, s2, vt) thực hiện việc cnhát xâu s1 vào xâu s2 ban đầu tự địa điểm vt.Hàm Copy(s, vt, n) sinh sản xâu tất cả n kí tự thường xuyên ban đầu từ địa điểm vt của xâu s.Hàm Length(s) mang đến cực hiếm là độ nhiều năm xâu s.Hàm Pos(s1, s2) mang lại vị trí xuất hiện trước tiên của xâu s1 trong những xâu s2.Hàm Upcase(ch) đến chữ cái in hoa khớp ứng cùng với chữ cái trong ch.CHƯƠNG 5: TỆPhường. VÀ THAO TÁC VỚI TỆP

I. Tệp:

1. Vai trò và đặc điểm vẻ bên ngoài tệp:

2. Knhị báo đổi thay tệp: Var : Text ;

II. Thao tác cùng với tệp:

1. Đọc tệp:

Đặt thương hiệu tệp: Assign( , );Mở tệp: Rephối ( );Đọc tệp: Read/ readln( , );Đóng tệp : Close( );

2. Ghi tệp:

Đặt thương hiệu tệp: Assign( , );Mngơi nghỉ tệp: Rewrite( );Ghi tệp: Write/ writeln( , );Đóng tệp : Close( );

*

Hình. Sơ đồ vật thao tác cùng với tệp

3. Một số hàm thường được sử dụng đối với tệp văn uống bản:

Hàm EOF( );Hàm EOLN( );CHƯƠNG 6: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚC

1. Khái niệm công tác con:

2. Khái niệm hàm với thủ tục:

Hàm (function) là công tác bé thực hiện một số trong những làm việc nào kia cùng trả về một quý giá qua tên của chính nó.VD:sin(x), sqrt(x),.....Thủ tục (procedure) là công tác bé thực hiện một số thao tác cố định và ko trả về quý hiếm qua thương hiệu của chính nó.VD: Writeln, delete,...

3. Cấu trúc của công tác con:

a. Cấu trúc của hàm:

Function ( < > ) : kiểu dáng tài liệu ;

< >

Begin

< >

End;

Trong thân hàm đề nghị bao gồm câu lệnh gán quý hiếm cho thương hiệu hàm:

: = ;

b. Cấu trúc của thủ tục:

Procedure ( < > );

< >

Begin

< >

End;

4. Thực hiện tại công tác con:

Tên chương trình bé < ( list ttê mê số ) >

5. Các khái niệm: Tđắm đuối số thực sự, tsi mê số bề ngoài, tsay mê phát triển thành, tđê mê trị, biến chuyển toàn cục, trở thành toàn bộ

B. BÀI TẬPI. Trắc nghiệm:

Câu 1: Cách viết làm sao sau đây là đúng vào khi knhì báo mảng một chiều?

A. Var : array < tên vươn lên là mảng > of ;

B. Var : array < giao diện chỉ số > of ;

C. Var of ;

D. Var : array < hình trạng chỉ số > of ;

Câu 2: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn lịch trình sau thực hiện công việc:

Readln(s); k:= length(S); for i:= k downkhổng lồ 1 vị write(S);

A. in ra màn hình xâu S

B. in ra screen độ lâu năm xâu S

C. in ra màn hình hiển thị xâu S hòn đảo ngược

D. chỉ dẫn screen xâu S

Câu 3: Cách tsi chiếu cho bộ phận của mảng:

A. < > ;

B. < > ;

C. < > ;

D. < >

Câu 4: Với knhì báo A: array<1..100> of integer; thì câu hỏi truy tìm xuất mang lại thành phần trang bị 7 nhỏng sau:

A. A(7) B. A<7> C. A7 D. A 7

Câu 5: Trong Pascal, để khai báo biến hóa tệp văn bản ta thực hiện cú pháp:

A. Var : text; B. Var : text;

C. Var : string; D. Var string : string;

Câu 6: Cho s=’abcdefghi’ hàm copy(s,2,3) mang lại quý giá bằng:

A. bcd B. ‘bcd’ C. ‘cd’ D. cd

Câu 7: Cho s=’Kon Tum Viet Nam’, hàm length(s) đến giá trị bằng:

A. 16 B. 15 C. ‘16’ D. ‘15’

Câu 8: Thủ tục insert(‘123’,’abc’,2) sẽ cho xâu hiệu quả nào sau đây?

A. a123bc B. 1abc23 C. 12abc D. ab123

Câu 9: Cho xâu s=’abcdefghi’ sau khi tiến hành thủ tục delete(s,3,4) thì:

A. s=’abchi’ B. s=’abcdi’ C. s=’abghi’ D. s=”

Câu 10: Cho A=’abc’; B=’ABC’; khi ấy A+B mang lại hiệu quả nào?

A. ‘aAbBcC’ B. ‘abcABC’ C. ‘AaBbCc’ D. ‘ABCabc’

Câu 11: Trong các knhị báo sau, knhì báo nào đúng?

A. var hoten : string<27>; B. var diađưa ra : string(100);

C. var ten= string<30>; D. var ho = string(20);

Câu 12: Sau lúc thực hiện đoạn lệnh sau:

S:=0; For i:=1 to lớn 4 vì chưng S:=S+i;

S có mức giá trị là:

A. 10 B. 4 C. 1 D. 8

Câu 13: Từ khoá của lịch trình bé là:

A. Procedure

B. Function

C. Program

D. Procedure cùng Function

Câu 14: Các phát triển thành của công tác nhỏ là:

A. Biến cục bộ B. Biến toàn cục. C. Tmê say số vẻ ngoài. D. Tmê mệt số thực sự

Câu 15: Cho CTC sau:

Procedure thutuc(a,b: integer);

Begin

......

End;

Trong công tác chủ yếu có thể Điện thoại tư vấn lại công tác nhỏ ra sao là hòa hợp lệ:

A. thutuc; B. thutuc(5,10);

C. thutuc(1,2,3); D. thutuc(5);

Câu 16: lúc viết một chương trình ước ao trả về một giá trị tuyệt nhất ta đề xuất dùng:

A. Hàm.

B. Thủ tục.

C. Chương trình con.

D. Thủ tục hoặc hàm

Câu 17: Cách khai báo nào sau đấy là phù hợp lệ:

A. Function Ham(x,y: integer): integer; B. Function Ham(x,y: integer);

C. Function Ham(x,y: real): integer; D. Function Ham(x,y: real): Longint;

Câu 18: Trong lời Gọi giấy tờ thủ tục, những tham số bề ngoài được nỗ lực bằng các quý hiếm cụ thể gọi là:

A. Tmê mẩn số giá trị B. Tđắm đuối số hình thức

C. Tsay đắm số đổi mới D. Tmê mẩn số đích thực.

Câu 19: Cho giấy tờ thủ tục sau:

Procedure Thutuc(x,y,z: integer); Các thay đổi x,y,z được Hotline là:

A. Tmê man số vẻ ngoài. B. Tsay mê số thực thụ.

C. Biến toàn thể D. Biến toàn bộ.

Câu 20: Trong công tác thiết yếu, Khi Hotline một giấy tờ thủ tục những tsi mê số thay đổi phải:

A. Khác kiểu dáng, khác con số biến đổi. B. Khác kiểu dáng, cùng con số biến

C. Cùng kiểu dáng, khác con số đổi mới. D. Cùng hình dáng, cùng con số đổi mới.

Câu 21: Cho lịch trình sau

Program VD;

Var x, y : integer

Procedure CT( Var m,n: integer);

Var a, b: Integer;

Begin

......

End;

......

Trong chương trình trên các phát triển thành tổng thể là:

A. x, y B. a, b

C. m,n D. a, b, m, n

Câu 22: Để khai báo hàm trong Pascal ban đầu bởi từ bỏ khóa:

A. Procedure B. Function

C. Program D. Var

II. Tự luận:

PHẦN 1: VIẾT CHƯƠNG TRÌNH CON

1.Tìm GTLN, GTNN, UCLN của nhì số:

Function GTNN( a, b: integer) : integer;

Begin

If a > b then GTNN: =a else GTNN: =b;

End;

Function GTLN( a, b: integer) : integer;

Begin

If a b then UCLN: = a hack b else UCLN := b mod a;

End;

2.Tính xn, n! :

Function LT( x, n: integer) : longint;

Var i: integer ; P: longint;

Begin

P: = 1;

For i : = 1 to lớn n bởi P:= P*i;

LT: =P;

End;

Function GT( n: integer) : longint;

Var i: integer ; P: longint;

Begin

P: = 1;

For i : = 1 to n bởi P:= P*i;

GT: =P;

End;

3.Đổi hay thành hoa, hoa thành thường xuyên, đếm con số kí tự:

Function INHOA( S: string) : string;

Var i: integer ; S1: string;

Begin

S1: =’’;

For i:= 1 to lớn length(S) vì chưng S1:= S1+ upcase(S);

INHOA: =S1;

End;

Đổi thường xuyên thành hoa:

................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. .................................................................

Function THUONG( S: string) : string;

Var i: integer ; S1: string;

Begin

S1: =’’;

For i:= 1 to length(S) vì S1:= S1+ not ( upcase(S));

THUONG: =S1;

End;

Đổi hoa thành thường:

....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... .......................................................

Xem thêm: Mua Bán Xe Kia Picanto 2013 Cũ Mới Giá Xe Kia Picanto 2013 Cũ Mới Giá Tốt

Function DEMSO( S: string) : string;

Var i, d: integer ;

Begin

d: =0;

For i:= 1to lớn length(S) do

If A in<‘0’ .. ‘9’> then d :=d + 1;

DEMSO: =d;

End;

..........................................................................

.......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... ..........................................................................

Function DEMHOA( S: string) : string;

Var i, d: integer ;

Begin

d: =0;

For i:= 1to length(S) do

If A in<‘A’ .. ‘Z’> then d :=d + 1;

DEMHOA: =d;

End;

Function DEMTH( S: string) : string;

Var i, d: integer ;

Begin

d: =0;

For i:= 1to length(S) do

If A in<‘a’ .. ‘z’> then d :=d + 1;

DEMTH: =d;

End;

4.Tính S= an + bm +cp : 5.Tính S= 1! + 2! + 3! +...n! :

Var a,b,c,n,m,p: integer; S:longint;

Function LT( a,b,c: integer) : longint;

Var i: integer ; P: longint;

Begin

P: = 1;

For i : = 1 lớn n do P:= P*i;

LT: =P;

End;

Begin

Readln(a,b,c,n,m,p);

S:=0;

S:=LT(a,n) + LT(b,m)+ LT(c,p);

Write(s);

Readln

End.

Var n, i: integer; S:longint;

Function GT( n: integer) : longint;

Var P: longint;

Begin

P: = 1;

For i : = 1 to n vày P:= P*i;

GT: =P;

End;

Begin

Read(n);

S:=0;

For i:= 1 khổng lồ n bởi S:= S + GT(n);

Write(s);

Readln

End.

6. Tính S= an + n! + m!

Var a,n,m: integer; S:longint;

Function T( a,n,m: integer) : longint;

Var i: integer ; P: longint;

Begin

P: = 1;

For i : = 1 to n bởi vì P:= P*i;

T: =P;

End;

Begin

Readln(a,n,m);

S:=0;

S:= T(a,n) + T(n) + T(m);

Write(s);

Readln

End.

7.Đổi xâu S thành INHOA:

Var S: string;

Function INHOA( S: string) : string;

Var i: integer ; S1: string;

Begin

S1: =’’;

For i:= 1 to length(S) vày S1:= S1+ upcase(S);

INHOA: =S1;

End;

Begin

Read(S);

S:= INHOA;

Write(S);

Readln

End.

8. Tính S = :

Var m,n: integer; S: real;

Function TI ( m,n: integer) : longint;

Var i: integer ; P: longint;

Begin

P: = 1;

For i : = 1 to n vị P:= P*i;

TI: =P;

End;

Begin

Readln(m,n);

S:= sqrt( 1/TI(m) + 1/TI(n));

Write(s);

Readln

End.

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

...........................................................................

Xem thêm: Chiến Binh Mông Cổ Tàn Sát Cao Thủ Thiếu Lâm Tự, Thiếu Lâm Kỳ Án

-- coi rất đầy đủ văn bản tại vị trí coi online hoặc cài về --

Trên đây chỉ trích dẫn một phần của nội dung ôn tập học tập kỳ 2 môn Tin học tập lớp 11, để xem không thiếu văn bản của tài liệu thì những em vui miệng chọn tính năng coi online hoặc đăng nhập tài khoản trên trangsavoirjoaillerie.comđể download tài liệu về thứ tìm hiểu thêm nhé.


Chuyên mục: Blogs